โครงการอัมพวาสีสันแห่งความยั่งยืน


ในวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้ลงนามความร่วมมือ กับเทศบาลตำบลอัมพวา เพื่อร่วมกับส่วนราชการ รวมถึงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ชาวชุมชนอัมพวา และเจ้าของอาคารร่วมกันดำเนินโครงการฟื้นฟู และบูรณะสีของอาคารพาณิชย์ที่ตั้งอยู่ในตลาดริมคลองอัมพวา เพื่อเพิ่มคุณค่าและความหมายให้สมกับเป็นเมืองมรดกทางวัฒนธรรมของโลก โดยบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้สนับสนุน และดูแลกระบวนการทาสีอาคารพาณิชย์ให้ชุมชนบริเวณตลาด มีพื้นที่รวมกว่า 14,500 ตารางเมตร ด้วยงบประมาณทั้งสิ้นกว่าสองล้านบาท
 
การเลือกสีทาภายนอกอาคาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ตระหนักถึงความงดงามพร้อมกับความทนทานควบคู่กันไป ทั้งนี้จึงเลือกใช้สี SuperShield อันเป็นสีทาภายนอกที่มีความคงทนได้นานกว่า 10 ปี อีกทั้งขั้นตอนการซ่อมแซมพื้นผิวอาคาร ได้คำนึงถึงการบูรณะรักษาสภาพพื้นผิวอันเป็นพื้นฐานของการอนุรักษ์อาคารด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์กว่า 10 ชนิด ในขั้นตอนการเตรียมพื้นผิว การทาสีรองพื้น และการทาสีทับหน้า
 
ขั้นตอนในการออกแบบสีสำหรับตลาดอัมพวาเป็นไปตามหลักการที่ถูกต้อง เริ่มจากการสำรวจสีเดิม ค้นหาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับสีและสถานที่ให้เหมาะสม นำมากลั่นกรองเป็นโครงสี และนำโครงสีที่ออกแบบมาทดลองทาลงบนอาคารจริง ทดสอบสีภายใต้แสงแดด และทำการวิจัยความผิดเพี้ยนของสีในช่วงเวลาต่างๆของวัน เมื่อสรุปโครงสีได้ชัดเจนแล้ว จึงนำมาจัดเป็นชุดสี 7 ชุดเป็นจำนวนสีทั้งสิ้นกว่า 20 สี เพื่อเจ้าของหรือผู้พักอาศัยภายในอาคารจะสามารถเลือกชุดสีที่ถูกใจที่สุดสำหรับกิจการของตนต่อไป
 
เพื่อให้สีที่เลือกมีความสมดุล ในเรื่องของค่าความสดและค่าน้ำหนักของสีบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ใช้ระบบเทียบ ค่าความสดสี (Chroma) และค่าน้ำหนักสี (Blackness – Whiteness) จากระบบสี NCS (Natural Color System) และได้ทำการทดลองค่าสีเหล่านี้ภายใต้แสงสว่าง ณ จุดที่ตั้งของอาคารพาณิชย์โดยตรง