TOA Build Thailand สร้างไทยให้ยั่งยืน


บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ริเริ่มและดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลามากกว่า 30 ปี และเป็นกลไกหลักสำหรับองค์กรในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนมาโดยกว่า 50 ปีที่ผ่านมา โดยทีโอเอให้ความสำคัญกับการให้โอกาสด้านการศึกษา อันเป็นการพัฒนาคุณภาพบุคลากรของประเทศชาติ ตลอดจนการช่วยเหลือสังคมผ่านความเชี่ยวชาญ และผลิตภัณฑ์ของทีโอเอ ปี 2554 ที่ผ่านมา ทีโอเอประกาศธีมหลักด้านกิจกรรมเพื่อสังคม หรือ CSR ภายใต้แนวคิดชื่อ “TOA Build Thailand สร้างไทย ให้ยั่งยืน” มุ่งเน้นเรื่องการปลูกจิตสำนึก ปลูกทักษะความสามารถ ปลูกปัญญา พัฒนาต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้สังคมไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืน อันจะส่งผลดีต่อภาพรวมของประเทศในที่สุด
 
TOA Build Thailand ในปี 2555 “สร้างคน สร้างอาชีพ” ประสานความร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และวิทยาลัยอาชีวะ เพื่อร่วมมือกันขยายโครงการไปสู่ระดับประเทศ  ช่วยเติมเต็มความรู้ ประสบการณ์ และโอกาสทางวิชาชีพแก่นักศึกษาอาชีวะ ให้สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ ช่วยเหลือตนเอง และเป็นแรงงานสำคัญรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน AEC 2015 ร่วมพัฒนาสังคมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติอย่างยั่งยืน พร้อมปรับเปลี่ยนทัศนคติของสังคมที่มีต่อเด็กอาชีวะ ด้วยกิจกรรมและโครงการเพื่อสังคมจากกลุ่มอาชีวะรุ่นใหม่ ที่มีจิตอาสาช่วยสังคมในมุมมองของตนหลากหลายรูปแบบ กิจกรรมในโครงการ TOA Build Thailand แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่  สร้างงาน สร้างอาชีพ และ สร้างจิตอาสา