Alternate Text
ข้อตกลงในการใช้บริการ
กรุณาอ่านข้อตกลงในการขอใช้บริการให้ละเอียด ก่อนยืนยันยอมรับเงื่อนไขการบริการ
ข้อกำหนดนี้ทำขึ้นระหว่างบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท” และผู้ลงทะเบียนเพื่อขอรับบริการออกแบบสีบ้าน ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ขอรับบริการ”

1) บริการออกแบบสีบ้าน ide@Color เป็นบริการฟรีสำหรับลูกค้าของทีโอเอ ในเรื่องของการแนะนำสีและการออกแบบสีนั้นทาง “บริษัท” ของสงวนสิทธิ์เพื่อนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ทีโอเอเท่านั้น

2) ผู้ขอใช้บริการ “ต้องแจ้งข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด” ในกรณีข้อมูลไม่ครบถ้วนทำให้ไม่ได้รับงานออกแบบทาง “บริษัท” จะไม่รับผิดชอบในกรณีดังกล่าว

3) ข้อมูลรูปภาพและผลงานการออกแบบสีถือเป็นลิขสิทธิ์ของ “บริษัท” โดย “บริษัท” ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ไม่ว่ารูปแบบใด

4) โปรแกรมออกแบบสีบ้าน TOA ide@Color เป็นเพียงการแนะนำเฉดสีเบื้องต้นเท่านั้น ทั้งนี้อาจมีความคลาดเคลื่อนของเฉดสีที่ปรากฎบนหน้าจอคอมพิวเตอร์กับแคตตาล็อค แผ่นตัวอย่างและสีจริง ดังนั้นกรุณาตรวจสอบสีจากพัดสี(Fandex)หรือแคตตาล็อคก่อนตัดสินใจซื้อและทาสีทุกครั้งทาง “บริษัท” ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องความเสียหายอันเกิดจากความคลาดเคลื่อนของเฉดสีจากโปรแกรม ide@Color

5) “บริษัท” สามารถปรับเปลี่ยนข้อกำหนดตามความเหมาะสมได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและ “ผู้ขอใช้บริการ”จะไม่เรียกร้องขอการชดเชยหรือการทดแทนใดๆจาก “บริษัท”ทั้งสิ้น
สำหรับบุคคลทั่วไป
สำหรับพนักงาน TOA, SALE, PC และร้านค้า
  ยอมรับ ข้อตกลงในการขอใช้บริการออกแบบสีบ้าน