07 มิถุนายน 2562

TOA จัดงานประชุมบริษัทจดทะเบียนพบปะผู้ลงทุน (Opportunity Day) ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2562

ข่าวสารองค์กร


คุณประกรณ์ เมฆจำเริญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คุณทวีพร พัฒนกิจเรือง ผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี จัดงานประชุมบริษัท         จดทะเบียนพบปะผู้ลงทุน (Opportunity Day) ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2562 โดยรอบระยะเวลาสามเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวม 4,334.1 ล้านบาท หรือเติบโตเพิ่มขึ้น 137.2 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 3.3 เมื่อเทียบกับรอบสามเดือนของปี 2561 ถือเป็นรายได้จากการขายรายไตรมาสที่สูงที่สุด (Record High Sales) โดยมีปัจจัยการเติบโตมาจากปริมาณการขายผลิตภัณฑ์สีทาอาคารที่เพิ่มขึ้น, ช่องทางการขายธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) และตลาดอาเซียนมีการเติบโตเพิ่มขึ้นด้วย ณ ห้องประชุม 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย