12 มิถุนายน 2562

TOA และมูลนิธิ
คุณแม่ลี้กิมเกียวฯ มอบทุน
การศึกษาพระภิกษุ-สามเณรและนักเรียน
วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร

ข่าวสารกิจกรรมเพื่อสังคม


คุณประจักษ์ –คุณละออ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และประธานมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ เป็นประธานในพิธี “มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนวัดเทวราชกุญชร  จำนวน 172 ทุน เป็นจำนวนเงินทุนละ 1,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 172,000 บาท และมอบทุนสำหรับพระภิกษุ-สามเณรอีกจำนวน 25 ทุน เป็นจำนวนเงินทุนละ 3,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 75,000 บาท  รวมเป็นจำนวนเงิน 247,000 บาท พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้กับผู้ป่วย ผู้สูงอายุบริเวณชุมชนโดยรอบ โดยมี เรือโท พญ.ปิยะชนก ตั้งคารวคุณ และคุณเพ็ญนภา ตั้งคารวคุณ ร่วมงาน ณ วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร