ปัญหาการแตกร้าวของปูนฉาบ

ปรับปรุงบ้านเก่า

ทาสีภายใน


ลักษณะปัญหาและสาเหตุ
  • เกิดจากโครงสร้างและผนังอาคารมีการเคลื่อนตัว
  • เกิดจากการฉาบผนังไม่ได้คุณภาพอัตราส่วนในการผสมของซีเมนต์ และทรายไม่คงที่
  • เกิดเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิระหว่าง กลางวัน กับกลางคืน (ร้อน-เย็น) ที่เรียกว่า เทอร์โม-ช๊อค
  • การยืดหดตัวไม่เท่ากันของไม้วงกบประตู หน้าต่างกับผนังปูนทำให้การแตกร้าวเกิดขึ้นได้
  • เกิดการบ่มปูนไม้ไม่ได้ที่